Vogelbescherming in Noord-Holland

In Noord-Holland vliegen prachtige vogels rond. Gelukkig maar. Want ze klinken en zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook van onschatbare waarde voor de natuur. Ze zorgen dat het insectenpeil in balans is en bestuiven en verspreiden planten. Genoeg redenen dus om onze gevederde vrienden te beschermen. Maar hoe gebeurt dat zoal?

Scroll naar beneden om meer te lezen

Weidevogels

Het beschermen van soorten begint met het beschermen van gebieden. De belangrijkste en bekendste zijn de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Van de bescherming profiteren allerlei bijzondere planten en dieren. Maar soms zijn extra maatregelen nodig om bepaalde soorten te beschermen.

Daarnaast heeft de provincie ook 32 gebieden aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Dat zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Een deel van die gebieden wordt expliciet beschermd voor weidevogels. De provincie zorgt in deze gebieden voor de ideale leefomgeving voor weidevogels, zoals de geliefde grutto, maar ook de tureluur en de kievit. Dat betekent dat er voor de weidevogels omvangrijke aaneengesloten gebieden zijn met veel openheid. De provincie voorkomt dat er gebouwd wordt, en dat er activiteiten zijn die voor veel geluid en onrust zorgen.

ntje

Ook steunt de provincie weidevogels via agrarische collectieven. De provincie geeft subsidie om gronden zo te beheren zodat het goed is voor weidevogels. Deze beheervergoeding wordt via agrarische collectieven uitgegeven. Hier kunnen boeren lid van worden. Zij krijgen vervolgens subsidie om bijvoorbeeld het grasland laat te maaien, de juiste mest te gebruiken, te zorgen voor kruidenrijk gras of het waterpeil te verhogen. Zo blijft de omgeving optimaal voor de weidevogel. Omdat de aantallen weidevogels al decennia afnemen, heeft de provincie een actieplan opgesteld. De 10 punten van dit plan kun je lezen op de website van de provincie.

Akkervogels

Een soortgelijke regeling bestaat voor de bescherming van akkervogels. Dat zijn bijvoorbeeld patrijzen, kwartels en de veldleeuwerik. Deze vogels zijn te vinden op bijvoorbeeld bollenvelden of graanakkers.

e

Akkervogels hebben 3 basisbehoeften: een veilige plek om te broeden en dekking, zomervoedsel dicht bij het nest en wintervoedsel. Doordat boeren zorgen voor stroken met kruiden, stukken braak laten liggen en wintergraan inzaaien voor wintervogels kunnen de vogels hier veilig leven.

Uilenpaaltjes

Ook treft de provincie maatregelen die heel specifiek een bepaalde vogelsoort helpen. Een voorbeeld daarvan zijn de uilenpaaltjes langs wegen. Kerkuilen zitten vaak op hectometerpaaltjes. Zo kunnen ze muizen horen en zien.

Als er auto’s langsrijden, worden de uiltjes als het ware weggezogen. Dat zorgt voor aanrijdingen en sterfte onder kerkuilen. Om dit te voorkomen werden er rolletjes op de paaltjes gezet, waardoor de uilen er niet op konden zitten. Als alternatief zijn er palen neergezet verder van de weg waar ze wel veilig op zitten.

Gaas voor tapuiten en rietvogels

Een ander voorbeeld is het aanbrengen van gaas over tapuitholen. Doordat het slecht gaat met de konijnen, zijn er minder holletjes voor tapuiten. Zij broeden daar namelijk graag in. Bovendien zoeken vossen ander voedsel. Doordat er minder konijnen zijn. De tapuit heeft dus een grotere kans slachtoffer te worden van de vos. Door gaas over de holletjes te doen, kunnen de vossen er niet meer bij. Maar de tapuit kan er nog wel in en uit. Het gaas wordt gelegd door Landschap Noord-Holland, en SOVON. De provincie levert hier een financiële bijdrage aan.

Ook plaatst de provincie gaas zodat ganzen het jonge riet niet kapot kunnen eten. Zo blijft de biotoop van de rietvogels in stand. Met name de purperreiger heeft hier in het Naardermeer veel aan gehad. Vorig jaar werden er 111 nesten geteld in het Naardermeer, het hoogste aantal in meer dan 40 jaar. In te toekomst is het doel dat ook de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen hiervan gaat profiteren.

Marker Wadden

Een andere manier waarop de provincie vogelsoorten heeft geholpen, is door bij te dragen aan de aanleg van de Marker Wadden. Dit project, met als doel de natuur in Nederland te versterken, was een initiatief van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Boskalis. De Marker Wadden zijn een zevental eilanden die van 2016 tot 2021 kunstmatig zijn aangelegd in het Markermeer.

De eilanden liggen op zo’n 9 kilometer afstand van Lelystad. Inmiddels zijn hier al meer dan 180 verschillende vogelsoorten te vinden. Van kluten, kokmeeuwen en visdieven tot baardmannetjes. Benieuwd geworden? Hier kun je de boot boeken vanaf Lelystad.